לוגו


אמר ריש לקיש : "אני ראיתי זבת חלב ודבש של ציפורי והיתה שישה עשר מיל על שישה עשר מיל" תלמוד בבלית מגילה ו' ע"א